Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: 0.00 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.14republic.com a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.

2. „Kupujúcim“ sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku.

3. „Predávajúcim“ sa rozumie Spoločnosť BiLNET s.r.o., so sídlom Obchodná 164, Sečovce 078 01, IČO 44868685, zapísaná v v OR Okresného súdu Košice 1, oddiel Sro, vložka č.24239/V.

4. „Elektronickou objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie.

5. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (telefonicky či e-mailom).

6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Každú emailovú objednávku predávajúci overí e-mailom alebo telefonicky.

7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

II. Dodacie podmienky

1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od prepravcu.

2. Objednaný tovar zasielame najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky.

3. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.

4. Expedičné náklady

Expresné doručenie tovaru kuriérom (platí pre územie Slovenska):
– paušálny poplatok 5 EUR na dobierku alebo 4 EUR ak je platba na účet
– pri objednávke nad 100 EUR poplatok za dodanie kuriérom neplatíte

Termín a spôsob doručenia:
Pokiaľ je objednaný tovar na sklade, bude vám doručený do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky priamo do vašich rúk.
Doručovanie zásielok kuriérom prebieha v pracovných hodinách. Preto, ak v tomto čase nie ste prítomný na vašej domácej adrese, nechajte si doručiť zásielku priamo do vášho zamestnania resp. na iné vami zvolené miesto. Dodatočnú adresu nám oznámte prosím už pri objednávaní. Adresu doručenia zásielky ešte telefonicky preveríme v deň pred odoslaním zásielky. Ak aj napriek tomu nebudete na adrese doručenia prítomný, nechá vám kuriér odkaz, poprípade vás bude kontaktovať na telefónnom čísle, ktoré ste uviedli v objednávke. Tovar sa snaží doručiť ďalšie 2 po sebe nasledujúce dni. Za tieto opakované pokusy o doručenie neplatíte žiadne poplatky navyše. V prípade neúspešného doručenia zásielky bude tovar vrátený späť do našej predajne. Pri opakovanom zaslaní tovaru vám bude účtovaný poplatok za opakované doručenie vo výške 5 EUR.

V prípade adresy doručenia v inej krajine ako SR, je cena 6 EUR.

5. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.

6. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.
7. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je predávajúci po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.

III. Platobné podmienky

1. Po uskutočnení objednávky s úhradou na účet bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu – zálohová faktúra.

2. Pri platbe v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby za tovar platíte až pri jeho prevzatí od poštového doručovateľa.

3. Predávajúci je platcom DPH .

4. Za dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje dátum vystavenia daňového dokladu.

5. Nevyzdvihnutie zásielky na dobierku

V prípade, že si zákazník neprevezme zásielku bez udania dôvodu, súhlasí so zverejnením údajov (meno a priezvisko, mesto, emailová adresa) v sekcii nespoľahlivých zákazníkov a zároveň už týmto zákazníkom odmietame kedykoľvek poslať ďalšiu objednávku bez platby vopred. Zákazník zároveň súhlasí s vymáhaním škôd, ktoré vznikli takýmto správaním (náklady na poštovné a poplatky za uskladnenie zásielky). Táto čiastka bude fakturovaná do 30 dní od vrátenia zásielky.

IV. Záruka a reklamácie

1. Na každý tovar poskytujeme záruku 2 roky.

2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) a informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.

3. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.

4. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.

5. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:

14republic.com
BiLNET s.r.o.
Obchodná 164
Sečovce 078 01
Tel.: 0915 872 815

6. Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky) a za dodanie správneho tovaru.

7. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte).

8. Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný riadiť sa návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.

9. Postup pri reklamácii:

1.) Kupujúci je povinný popis zistenej závady s číslom objednávky, prípadne fotografiu poškodeného tovaru zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho bezodkladne po tom, čo závadu zistil. 2.) Poškodený tovar je povinný zaslať až na výzvu predávajúceho. 3.) Poštovné za pôvodnú dodávku sa nevracia. Vymenený tovar dodáme už bez ďalších poplatkov za poštovné a balné. 4.) Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať. 5.) Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty až po skontrolovaní tovaru.

V. Výmena tovaru

1. Pokiaľ Vám výrobok nevyhovuje svojou veľkosťou, zašleme Vám na výmenu výrobok iný.

2. V prípade, že výmenu požaduje tretia osoba (napríklad obdarovaný) o tejto výmene, bude upovedomený aj kupujúci, ktorý daný tovar objednal a zaplatil.

3. Postup pri výmene:

1.) Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu výrobok späť bez známok používania, nepoškodený a najlepšie v pôvodnom obale spolu s faktúrou na ktorej vyznačí množstvo vráteného tovaru a veľkosť/farbu, ktorú žiada. 2.) Kupujúci je povinný zvoliť taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave (napr. vhodným obalom pre zasielanie vystuženej podprsenky je krabica a nie obálka). Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí. 3.) Tovar zasielaný na výmenu zároveň doporučujeme poistiť. 4.) Vymieňaný tovar neposielajte dobierkou, ale doporučene (potvrdenie o odoslaní).

4. Poštovné a balné je pri výmene tovaru zdarma.

5. Doklad/potvrdenie o zaslaní tovaru je kupujúci povinný uschovať.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak tieto uvedené podmienky nebude považovať za splnené.

VI. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote doručil predávajúcemu písomné odstúpenie od zmluvy (poštou alebo e-mailom).

2. Výnimky:

tovar zakúpený od začiatku októbra (vianočné darčeky) je možné vrátiť až do 12. januára nasledujúceho roku

tovar zakúpený od začiatku januára (valentínske darčeky) je možné vrátiť do 25. februára v danom roku

3. Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze poštovou poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. Sumu za fakturované poštovné náklady predávajúci späť nevracia.

4. V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru na účet kupujúceho.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu výrobok späť postupom podľa bodu 3. až 6. Článku V. týchto podmienok (výmena tovaru).

6. Darčekové poukážky späť neberieme a nie je možné vymeniť ich za hotovosť.

VII. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ internetového obchodu Lingerie.sk zaväzuje, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije ich na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu Lingerie.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Tieto podmienky sú platné od 20.9.2014

Predávajúci si vyhradzuje zmenu obchodných podmienok.I. Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny obchodní vztahy uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodu www.14republic.com a blíže upravují práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím.

2. „Kupujícím“ se rozumí v elektronickém obchodě zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku.

3. „Prodávajícím“ se rozumí Společnost BiLNET sro, se sídlem Obchodní 164, Sečovce 078 01, IČ 44868685, zapsaná vv OR Okresního soudu Košice 1, oddíl Sro, vložka č.24239 / V.

4. „Elektronickou objednávkou“ se rozumí vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář obsahující informace o kupujícím, objednaném zboží z nabídky obchodu a ceně tohoto zboží nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího obsahující uvedené údaje.

5. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky prodávajícím (telefonicky či e-mailem).

6. Odesláním elektronické objednávky kupující závazně potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání této objednávky, taktéž i platnou cenu objednaného zboží uvedenou na internetové stránce. Každou emailovou objednávku prodávající ověří e-mailem nebo telefonicky.

7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

II. Dodací podmínky

1. Za dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím od přepravce.

2. Objednané zboží zasíláme nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne potvrzení Vaší objednávky.

3. V souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších změn a doplňků, spotřebitel souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, pokud si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V takovém případě však bude kupující o změně dodací lhůty okamžitě informován.

4. Expediční náklady

Expresní doručení zboží kurýrem (platí pro území Slovenska):
– Paušální poplatek 5 EUR na dobírku nebo 4 EUR jestliže je platba na účet
– Při objednávce nad 100 Kč poplatek za dodání kurýrem neplatíte

Termín a způsob doručení:
Pokud je objednané zboží na skladě, bude vám doručeno do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky přímo do vašich rukou.
Doručování zásilek kurýrem probíhá v pracovních hodinách. Proto, pokud v této době nejste přítomen na vaší domácí adrese, nechte si doručit zásilku přímo do vašeho zaměstnání resp. na jiné vámi zvolené místo. Dodatečnou adresu nám oznamte prosím už při objednávání. Adresu doručení zásilky ještě telefonicky prověříme v den před odesláním zásilky. Pokud přesto nebudete na adrese doručení přítomen, nechá vám kurýr odkaz, popřípadě vás bude kontaktovat na telefonním čísle, které jste uvedli v objednávce. Zboží se snaží doručit další 2 po sobě následující dny. Za tyto opakované pokusy o doručení neplatíte žádné poplatky navíc. V případě neúspěšného doručení zásilky bude zboží vráceno zpět do naší prodejny. Při opakovaném zaslání zboží vám bude účtován poplatek za opakované doručení ve výši 5 EUR.

V případě adresy doručení v jiné zemi než ČR, je cena 6 EUR.

5. Pokud objednávka obsahuje více druhů zboží a je vyřizována po částech, poštovné se platí jen jednou.

6. Zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté, zašleme znovu pouze na vyžádání kupujícího a kupující nese náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
7. V případě, že kupující nejeví ochotu ke spolupráci, je prodávající po předchozím upozornění objednané zboží prodat jinému zájemci.

III. platební podmínky

1. Po uskutečnění objednávky s úhradou na účet bude na Váš e-mail zasláno potvrzení objednávky spolu s potřebnými údaji pro platbu – zálohová faktura.

2. Při platbě v hotovosti prostřednictvím dobírkové služby za zboží platíte až při jeho převzetí od poštovního doručovatele.

3. Prodávající je plátcem DPH.

4. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje datum vystavení daňového dokladu.

5. Nevyzvednutí zásilky na dobírku

V případě, že si zákazník nepřevezme zásilku bez udání důvodu, souhlasí se zveřejněním údajů (jméno a příjmení, město, emailová adresa) v sekci nespolehlivých zákazníků a zároveň již těmto zákazníkům odmítáme kdykoli zaslat další objednávku bez platby předem. Zákazník zároveň souhlasí s vymáháním škod vzniklých takovým chováním (náklady na poštovné a poplatky za uskladnění zásilky). Tato částka bude fakturována do 30 dnů od vrácení zásilky.

IV. Záruka a reklamace

1. Na každé zboží poskytujeme záruku 2 roky.

2. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po jeho převzetí) a informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem dodání zboží.

4. Práva a povinnosti kupujícího se ve věcech neupravených těmito podmínkami řídí dle Občanského zákoníku.

5. Reklamaci zboží může kupující uplatnit odesláním na adresu prodávajícího:

14republic.com
BiLNET s.r.o.
obchodní 164
Sečovce 078 01
Tel .: 0915 872 815

6. Prodávající ručí kupujícímu za odeslání zboží v rámci dohodnuté dodací doby, za cenu zboží v době objednávky, za kvalitní zabalení zboží (speciální obálky) a za dodání správného zboží.

7. Prodávající neručí kupujícímu za opožděnou dodávku zboží zaviněnou poštou (nebo udáním nesprávné adresy kupujícího), za případné nedodání zboží (vinou dodavatele), za poškození zásilky zaviněné poštou (v takovém případě je nutné uplatňovat reklamaci přímo na poště).

8. Při údržbě a používání zboží je kupující povinen řídit se návodem k použití, který je součástí dodávaného zboží. Ze záruky jsou vyjmuty vady a poškození výrobku, které vznikly nesprávným zacházením, používáním nebo ošetřováním výrobku.

9. Postup při reklamaci:

1.) Kupující je povinen popis zjištěné závady s číslem objednávky, případně fotografii poškozeného zboží zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího neprodleně poté, co závadu zjistil. 2.) Poškozené zboží je povinen zaslat až na výzvu prodávajícího. 3.) Poštovné za původní dodávku se nevrací. Vyměněné zboží dodáme již bez dalších poplatků za poštovné a balné. 4.) Pokud kupující při přebírání zboží od pošty zjistí, že obal dodaného zboží je poškozen, není povinen zboží převzít. 5.) Pokud se kupující rozhodne zboží i přes poškození obalu převzít, je povinen toto převzetí potvrdit pracovníkovi pošty až po zkontrolování zboží.

V. Výměna zboží

1. Pokud Vám výrobek nevyhovuje svou velikostí, zašleme Vám na výměnu výrobek jiný.

2. V případě, že výměnu požaduje třetí osoba (například obdarovaný) o této výměně, bude vyrozuměn i kupující, který daný zboží objednal a zaplatil.

3. Postup při výměně:

1.) Kupující je povinen zaslat prodávajícímu výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený a nejlépe v původním obalu spolu s fakturou na níž vyznačí množství vráceného zboží a velikost / barvu, kterou žádá. 2.) Kupující je povinen zvolit takový obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. Vhodným obalem pro zasílání vyztužené podprsenky je krabice nikoli obálka). Zboží poškozené při přepravě v důsledku nevhodně zvoleného obalu prodávající není povinen vyměnit a kupující není oprávněn žádat vrácení peněz. 3.) Zboží zasílané na výměnu zároveň doporučujeme pojistit. 4.) Vyměňovaný zboží neposílejte dobírkou, ale doporučeně (potvrzení o odeslání).

4. Poštovné a balné je při výměně zboží zdarma.

5. Doklad / potvrzení o zaslání zboží je kupující povinen uschovat.

6. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout výměnu zboží, pokud tyto uvedené podmínky nebude považovat za splněné.

VI. Vrácení zboží a vrácení peněz

1. Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele má kupující právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby v uvedené lhůtě doručil prodávajícímu písemné odstoupení od smlouvy (poštou nebo e-mailem ).

2. Výjimky:

zboží zakoupené od začátku října (vánoční dárky) je možné vrátit až do 12. ledna následujícího roku

zboží zakoupené od začátku ledna (valentýnské dárky) je možné vrátit do 25. února v daném roce

3. Za každý vrácené zboží prodávající vrátí peníze poštovní poukázkou nebo převodem na účet kupujícího do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Sumu za fakturované poštovné náklady prodávající zpět nevrací.

4. V případě vrácení zboží třetí osobou (například obdarovaným) prodávající vrátí kupní cenu zboží na účet kupujícího.

5. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat prodávajícímu výrobek zpět postupem podle bodu 3. až 6. Článku V. těchto podmínek (výměna zboží).

6. Dárkové poukázky zpět nebereme a není možné vyměnit za hotovost.

VII. Ochrana osobních údajů

Ve smyslu zákona č. 428/2002 Sb. z. o ochraně osobních údajů se provozovatel internetového obchodu Lingerie.sk zavazuje, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije je na komerční nabídku nesouvisející s propagací internetového obchodu Lingerie.sk. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

Tyto podmínky jsou platné od 20.9.2014

Prodávající si vyhrazuje změnu obchodních podmínek.I. Allgemeines

1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle mit Hilfe von E-Commerce-System www.14republic.com eine engere regeln die Rechte und Pflichten zwischen dem Käufer und Verkäufer geschlossenen Geschäftsbeziehungen.

2 „Käufer“ bezeichnet im E-Commerce registriert eine natürliche oder juristische Person, die die Genehmigung eigenen elektronischen Reihenfolge gesendet.

3 „Verkäufer“ bezeichnet die Firma BILNET Ltd, gegründet Handels 164, 078 Secovce 01, ID 44868685, registriert vv Bezirksgericht Košice 1, Abschnitt Sro, legen č.24239 / V.

4 „Elektronische Auftrags“ bedeutet das Ausfüllen und Absenden eines elektronischen Bestellschein enthält Informationen über die Käufer die bestellte Ware aus dem Menü und Handelspreis der Waren oder per E-Mail an die Adresse des Verkäufers enthalten diese Informationen gesendet.

5 Sent Bestellung ist ein Vertragsentwurf. Der Kaufvertrag entsteht Auftragsbestätigung des Verkäufers (per Telefon oder E-Mail).

6. Absenden der elektronischen Bestellung Käufer verpflichtet sich bestätigt, dass er Kenntnis von diesen Geschäftsbedingungen ist, und dass mit ihnen einverstanden. Senden einer elektronischen Bestellung, der Käufer akzeptiert alle Bestimmungen dieses Abkommens in der zum Zeitpunkt der Absendung der Bestellung und gilt auch Preis der bestellten Ware auf der Website. Jede E-Mail-Anbieter, um überprüft E-Mail oder Telefon.

7 Bezeichnung der Ware geht auf den Käufer über, vorbehaltlich der Zahlung des Kaufpreises seiner Übernahme.

II. Lieferbedingungen

Die erste Lieferung der Ware erfolgt Nahme durch den Käufer aus dem Träger angesehen werden.

2 senden die bestellte Ware innerhalb von 30 Werktagen nach der Bestätigung Ihrer Bestellung.

3 Gemäß § 13 Absatz. 1 des Gesetzes. 108/2000 Coll. Verbraucherschutz, in der geänderten Fassung, verpflichtet sich der Verbraucher, die Lieferfrist zu verlängern, wenn es bestellt die Produktion von Gütern oder andere Umstände dies erfordern. In diesem Fall wird der Käufer die Lieferfrist zu ändern umgehend informiert.

4 Versandkosten

Express Kurier-Zustellung von Waren (gültig für das Gebiet der Slowakei):
– Eine Pauschalgebühr von 5 EUR Nachnahme oder 4 EUR, wenn die Zahlung auf Rechnung
– Bei Bestellungen über 100 EUR Gebühr für die Lieferung per Kurier Bezahlung

Zeitpunkt und Art der Lieferung:
Da die bestellten Waren vorrätig sind, werden innerhalb von 3 Werktagen ab Auftragsbestätigung direkt in die Hände geliefert werden.
Kurierdienst während der Arbeitszeit stattfindet. Deshalb, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt nicht an Ihre Heimatadresse vorhanden sind, machen den Versand direkt an Ihre Beschäftigung bzw. ausgeliefert. auf der anderen, anstatt Sie gewählt haben. Zusätzliche Adress schon, sagen Sie uns bitte bei Bestellung angeben. Versand Lieferadresse auch Telefon den Tag vor Versand. Wenn Sie immer noch nicht gegenwärtig Lieferung, Kurier können Sie verknüpfen, werden Sie schließlich finden die Telefonnummer , die Sie bei der Bestellung angegeben. Waren versuchen, die nächsten 2 aufeinanderfolgenden Tagen zu liefern. Für diese wiederholten Versuche, liefern zusätzliche Gebühren zahlen. Bei erfolgloser Lieferung einer Partie Ware wird zu unserem Geschäft zurückgegeben werden. Bei wiederholter Zusendung von Waren werden Sie für die weitere Lieferung von EUR 5 berechnet.

Für Lieferadresse in einem anderen als SR, zum Preis von 6 EUR Land.

5 Damit enthält mehrere Waren und ist mit zum Teil wird nur einmal Porto zahlen behandelt.

6 Sendungen, die als unzustellbar Verkäufer zurückgegeben werden, werden wir nur auf Wunsch des Käufers zurückschicken, und der Käufer trägt die Kosten, die mit wiederkehrenden Lieferung vollständig verbunden.
7 In dem Fall, dass der Käufer nicht zur Mitarbeit bereit, den Verkäufer zu erscheinen, nach vorheriger Ankündigung, die Ware an einen anderen Kandidaten zu verkaufen.

III. Zahlungsbedingungen

Proforma-Rechnung – nach der ersten Bestellung bei Zahlung auf Ihr Konto wird per E-Mail Auftragsbestätigung zusammen mit der notwendigen Informationen für die Zahlung.

2 Bei Zahlung in bar durch den Versandservice für Waren, für seine Lieferung von den Postboten zu bezahlen.

3.Der Verkäufer ist mehrwertsteuerpflichtig ist.

4 Das Datum der steuerpflichtige Veranstaltung gilt als Datum der Ausstellung der Rechnung.

5 nachrichtenlosen Sendungen Nachnahme

In dem Fall, dass der Kunde die Artikel ohne Angabe von Gründen nicht zu nehmen, erklärt sich bereit, den Publikationsdaten (Name, Stadt, E-Mail-Adresse) im Abschnitt von unzuverlässigen Kunden Weile dieser Kunde weigerte sich, einen weiteren Auftrag jederzeit ohne Vorauskasse senden. Der Kunde stimmt auch für die Wiederherstellung von Schäden, die durch ein solches Verhalten (Versand und Lagerkosten für den Versand) angefallen. Dieser Betrag wird innerhalb von 30 Tagen nach Rücksendung in Rechnung gestellt.

IV. Garantie und Rückkehr

1 Für jedes Produkt eine 2-jährige Garantie.

2 Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferten Waren unverzüglich (spätestens am Tag nach ihrer Quittung) zu untersuchen und dem Anbieter der festgestellten Mängel. Spätere Reklamationen offensichtlicher Mängel nicht durch den Verkäufer angenommen werden.

3 Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Datum der Lieferung.

4 Die Rechte und Pflichten des Käufers in Bezug auf Angelegenheiten, die nicht durch diese Bedingungen abgedeckt werden durch das Zivilgesetzbuch geregelt.

Anspruch 5 die Ware kann der Käufer, indem Sie die Adresse des Verkäufers gelten:

14republic.com
BILNET Ltd
Handel 164
Secovce 078 01
.: Tel 0915 872 815

6 Der Verkäufer haftet dem Käufer für die Zusendung der Ware innerhalb der vereinbarten Lieferzeit, den Preis der Ware zum Zeitpunkt der Bestellung, die Qualität verpackter Waren (spezielle Umschläge) und liefern die richtigen Waren.

7 Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, den Käufer für die verspätete Lieferung der Ware per Post (oder geben den falschen Käufer-Adresse), für jeden Nicht-Lieferung von Waren (durch Lieferanten) verursacht werden, für die schuldhafte Beschädigung der Sendung auf dem Postweg (in diesem Fall ist es notwendig, eine Beschwerde direkt an die Post einreichen).

8 Für die Wartung und Verwendung von Waren, ist der Käufer verpflichtet, die Anweisungen für die Verwendung zu folgen, welcher Teil der gelieferten Ware. Die Garantie schließt auch Fehler und Produktschäden durch unsachgemäße Behandlung, Verwendung oder Behandlung der Produkte entstehen.

9 Beschwerdeverfahren:

1) Der Käufer ist verpflichtet Fehlerbeschreibung mit der Auftragsnummer oder Foto beschädigte Ware an die E-Mail-Adresse des Verkäufers sofort nach der Mangel entdeckt wurde gesendet. 2) Beschädigte Ware muss den Anruf an den Verkäufer zu senden. 3) Versandkosten für die erste Lieferung wird nicht zurückerstattet. Tauschten Waren liefern wir es ohne zusätzliche Kosten für Porto und Verpackung. 4) Wenn der Käufer Erhalt der Ware von der Post feststellt, dass die Verpackung der gelieferten Ware beschädigt ist, ist nicht verpflichtet, die Ware zu nehmen. 5) Wenn der Käufer entscheidet Waren trotz der Beschädigung des Behälters annehmen, ist erforderlich, um diese Annahme Arbeiter-Mail an die Kontrolle der Waren bestätigen.

V. Austausch von Waren

1 Wenn Ihr Produkt nicht mit seiner Größe entsprechen, werden wir das Produkt für eine andere auszutauschen.

Im zweiten Fall, der Austausch erfordert einen Dritten (wie der Beschenkte) dieser Austausch, wird der Käufer darüber informiert, dass die Ware bestellt und bezahlt.

3 Um zu ersetzen:

1) Der Käufer muss das Produkt an den Verkäufer zurück, ohne Gebrauchsspuren, unbeschädigt und vorzugsweise in der Originalverpackung zusammen mit der Rechnung auf, die angeben, die Menge der zurückgesendeten Ware und der Größe / Farbe, die Sie angefordert senden. 2) Der Käufer ist verpflichtet, solche Verpackungen wählen, um beim Transport (zB. Geeignete Verpackung für das Senden einer verstärkten Feld BH ist kein Cover) Schäden an der Ware zu vermeiden. Waren beim Transport beschädigt durch unsachgemäße Verpackung gewählt Verkäufer ist nicht verpflichtet, einen Käufer zu benennen, ist nicht berechtigt, eine Erstattung verlangen. 3) Die Ware versandt, auch austauschen empfehlen Versicherung. 4) Austausch von Waren nicht Bargeld senden auf Lieferung, sondern Einschreiben (Versandnachweis).

4 Versandkosten ist der Austausch von Waren kostenlos.

5 Proof / Zertifikat der Zusendung der Ware ist der Käufer verpflichtet, zu halten.

6 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, den Austausch von Waren zu verweigern, wenn diese oben genannten Bedingungen nicht als erfüllt angesehen werden.

VI. Rückgabe und Erstattung

1 Gemäß § 12 des Gesetzes über den Verbraucherschutz Käufer hat das Recht, vom abgeschlossenen Vertrag ohne Angabe von Gründen innerhalb von 7 Werktagen ab dem Datum der Lieferung zurücktreten, und es ist wichtig, dass innerhalb dieser Frist der Verkäufer eine schriftliche Widerruf (per Post oder E-Mail ).

2 Ausnahmen:

Waren von Anfang Oktober (Weihnachtsgeschenke) erworben werden kann bis zum 12. Januar des folgenden Jahres zurückgegeben werden

Waren von Anfang Januar (Valentine Geschenke) erworben werden kann bis zum 25. Februar im Jahr zurückgegeben werden

3 Für jede Rücksendung Verkäufer das Geld zurückerstatten Scheck oder Überweisung auf das Konto des Käufers innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Kündigung. Der Rechnungs für die Kosten der Portobetrag wird den Verkäufer nicht erstattet.

4 Bei der Rücksendung der Waren an Dritte (wie Beschenkte) der Verkäufer den Kaufpreis der Ware auf das Konto des Käufers.

5 Im Falle einer Stornierung der Käufer ist verpflichtet, das Produkt an den Verkäufer zurück, das Verfahren in Absatz 3 bis 6 des Artikel V dieser Bedingungen (Austausch von Waren) zu senden.

6. Gutscheine nicht zurücknehmen und können nicht gegen Bargeld eingetauscht werden.

VII. Ruhe

Nach dem Gesetz nicht. 428/2002 von. z. über den Schutz personenbezogener Daten Marktplatzbetreiber Lingerie.sk einverstanden, dass persönliche Daten nicht ohne Zustimmung der Eigentümer der Daten in irgendeiner Weise mit einem Dritten und nicht auf ihre kommerzielles Angebot in keinem Zusammenhang mit der Werbung Online-Shop Lingerie.sk zugeordnet werden. Zur gleichen Zeit auf die Tatsache, dass der Antrag des Kunden ohne Angabe von Gründen, wenn ihre persönlichen Daten aus der Datenbank gelöscht verpflichtet.

Diese Bedingungen sind gültig ab 2014.09.20

Verkäufer behält sich die Änderung der Geschäftsbedingungen.I. General

1 These terms and conditions apply to all business relations concluded by means of e-commerce system www.14republic.com a closer govern the rights and obligations between the buyer and seller.

2 „Buyer“ means in e-commerce registered a natural or legal person who sent the authorization own electronic order.

3 „Seller“ means the company BiLNET Ltd., established Trading 164, 078 Secovce 01, ID 44868685, registered vv District Court Košice 1, section Sro, insert č.24239 / V.

4 „Electronic order“ means completing and submitting an electronic order form containing information on the buyer, the goods ordered from the menu and trading price of the goods or e-mail sent to the address of the seller containing that information.

5 Sent order is a draft contract. The purchase contract arises order confirmation seller (by telephone or e-mail).

6th sending the electronic order buyer undertakes confirms that he is aware of these Terms and Conditions, and that agrees with them. Sending an electronic order, the buyer accepts all provisions of this Agreement in force at the date of dispatch of the order, and also valid price of the goods ordered on the website. Every mail-order vendor verifies e-mail or telephone.

7 Title to the goods passes to the buyer, subject to payment of the purchase price of his takeover.

II. delivery terms

The first delivery of the goods shall be deemed assumption by the buyer from the carrier.

2 send the ordered goods within 30 working days after confirmation of your order.

3 In accordance with § 13 paragraph. 1 of the Act. 108/2000 Coll. Consumer Protection, as amended, the consumer agrees to extend the delivery period when it ordered the production of goods or other circumstances require. In this case, the buyer will change the delivery period immediately informed.

4 Shipping costs

Express courier delivery of goods (valid for the territory of Slovakia):
– A flat fee of 5 EUR cash on delivery or 4 EUR if payment on account
– For orders above 100 EUR fee for delivery by courier pay

Timing and method of delivery:
As the ordered goods in stock, will be delivered within 3 working days from order confirmation directly into your hands.
Courier delivery takes place during working hours. Therefore, if at this time you are not present at your home address, make the shipment delivered directly to your employment respectively. on the other you have chosen instead. Additional address already, please tell us when ordering. Shipment delivery address even phone will check the day before shipment. If you still do not at present delivery, courier lets you link, you will eventually find the telephone number that you specified in the order. Goods are trying to deliver the next 2 consecutive days. For these repeated attempts to deliver pay any additional fees. In case of unsuccessful delivery of a consignment goods will be returned to our shop. With repeated sending of goods you will be charged for the re-delivery of EUR 5.

For delivery address in a country other than SR, the price of 6 EUR.

5 In order contains multiple goods and is dealt with in part, postage is paid only once.

6 Shipments that are returned as unclaimed seller, we will send back only on request of the buyer, and the buyer bears the costs associated with repeated delivery in full.
7 In the event that the buyer does not appear willingness to cooperate, the seller, after prior notice to sell the merchandise to another candidate.

III. Payment Terms

After the first order with payment to your account will be sent by e-mail order confirmation along with the necessary information for payment – proforma invoice.

2 When paying in cash through the mail order service for goods to pay for its delivery from the postman.

3.The seller is a VAT payer.

4 The date of the taxable event is deemed date of issue of the invoice.

5 unclaimed shipments on delivery

In the event that the customer does not take the item without giving any reason, agrees to the publication data (name, city, e-mail address) in the section of unreliable customers while longer this customer refused to send another order at any time without prepayment. Customer also agrees to the recovery of damages incurred by such behavior (shipping and storage charges for the shipment). This amount will be invoiced within 30 days of return shipment.

IV. Warranty and returns

1 For each product a 2 year warranty.

2 The buyer is obliged to inspect the goods delivered without delay (no later than the day following its receipt) and inform the seller of identified defects. Later claims of obvious defects will not be accepted by the seller.

3 The warranty period begins on the date of delivery.

4 The rights and obligations of the buyer in relation to matters not covered by these terms and conditions are governed by the Civil Code.

5 claim the goods, the buyer can apply by sending the address of the seller:

14republic.com
BiLNET Ltd.
trading 164
Secovce 078 01
.: Tel 0915 872 815

6 The seller is liable to the buyer for sending the goods within the agreed delivery period, the price of goods at the time of the order, the quality packaged goods (special envelopes) and supply the correct goods.

7 The Seller shall not be liable to the buyer for late delivery of goods caused by post (or giving the wrong buyer address), for any non-delivery of goods (due to supplier), for culpable damage to the shipment by post (in which case it is necessary to lodge a complaint directly to the post office).

8 For maintenance and use of goods, the buyer is obliged to follow the instructions for use, which is part of the goods supplied. The warranty also excludes errors and product damage incurred by improper handling, use or treatment of products.

9 Complaint Procedure:

1) The buyer is obliged description of defect with the order number or photo damaged goods sent to the email address of the seller immediately after the defect was discovered. 2) Damaged goods must send the call to the seller. 3) Shipping for initial delivery will not be refunded. Exchanged goods we deliver it at no additional charge for postage and packing. 4) If the buyer receiving the goods from the post office finds that the packaging of the goods delivered is damaged, is not obliged to take over the goods. 5) If the buyer decides goods despite the damage to the container assume, is required to confirm this assumption worker-mail to checking the goods.

V. Exchange of goods

1 If your product does not comply with its size, we will exchange the product for another.

In the second case, the exchange requires a third party (such as the donee) of this exchange, the buyer will be notified that the goods ordered and paid for.

3 To replace:

1) The buyer must send the product back to the seller with no signs of use, undamaged and preferably in the original packaging together with the invoice on which indicate the amount of the returned goods and the size / color you requested. 2) The buyer is obliged to choose such packaging to avoid damage to the goods during transport (eg. Appropriate packaging for sending a reinforced box bra is not a cover). Goods damaged during transport due to improper packaging chosen seller is not obliged to appoint a buyer is not entitled to claim a refund. 3) goods consigned to exchange also recommend insurance. 4) exchanging goods do not send cash on delivery, but registered mail (proof of dispatch).

4 Shipping and handling is the exchange of goods for free.

5 Proof / certificate of delivering the goods, the buyer is obliged to keep.

6 The Seller reserves the right to refuse the exchange of goods, if these above conditions will not be considered fulfilled.

VI. Return and refund

1 Pursuant to § 12 of the Law on consumer protection buyer has the right to withdraw from the concluded contract without giving any reason within 7 working days from the date of delivery, and it is essential that within that period the seller delivers a written withdrawal (by post or e-mail ).

2 Exceptions:

Goods purchased from the beginning of October (Christmas gifts) can be returned until January 12 of the following year

Goods purchased from early January (Valentine gifts) can be returned by 25 February in the year

3 For each returned goods seller refund your money check or wire transfer to the account of the buyer within 14 days of receipt of the withdrawal. The amount invoiced for the cost of postage will not be refunded the seller.

4 In the case of returning the goods to third parties (such donee) the seller refund the purchase price of the goods to the buyer’s account.

5 In the event of cancellation of the buyer is obliged to send the product back to the seller the procedure in paragraph 3 to 6 of Article V of these conditions (exchange of goods).

6th Gift Vouchers do not take back and can not be exchanged for cash.

VII. Privacy

Under the Act no. 428/2002 of. z. on the protection of personal data marketplace operator Lingerie.sk agrees that personal data will not be assigned without the consent of the owner of the data in any way with a third party and not to their commercial offer unrelated to advertising online store Lingerie.sk. At the same time committed to the fact that the customer’s request without giving reasons whenever their personal data deleted from its database.

These conditions are valid from 09.20.2014

Seller reserves the change in business conditions.I. General

1 These terms and conditions apply to all business relations concluded by means of e-commerce system www.14republic.com a closer govern the rights and obligations between the buyer and seller.

2 „Buyer“ means in e-commerce registered a natural or legal person who sent the authorization own electronic order.

3 „Seller“ means the company BiLNET Ltd., established Trading 164, 078 Secovce 01, ID 44868685, registered vv District Court Košice 1, section Sro, insert č.24239 / V.

4 „Electronic order“ means completing and submitting an electronic order form containing information on the buyer, the goods ordered from the menu and trading price of the goods or e-mail sent to the address of the seller containing that information.

5 Sent order is a draft contract. The purchase contract arises order confirmation seller (by telephone or e-mail).

6th sending the electronic order buyer undertakes confirms that he is aware of these Terms and Conditions, and that agrees with them. Sending an electronic order, the buyer accepts all provisions of this Agreement in force at the date of dispatch of the order, and also valid price of the goods ordered on the website. Every mail-order vendor verifies e-mail or telephone.

7 Title to the goods passes to the buyer, subject to payment of the purchase price of his takeover.

II. delivery terms

The first delivery of the goods shall be deemed assumption by the buyer from the carrier.

2 send the ordered goods within 30 working days after confirmation of your order.

3 In accordance with § 13 paragraph. 1 of the Act. 108/2000 Coll. Consumer Protection, as amended, the consumer agrees to extend the delivery period when it ordered the production of goods or other circumstances require. In this case, the buyer will change the delivery period immediately informed.

4 Shipping costs

Express courier delivery of goods (valid for the territory of Slovakia):
– A flat fee of 5 EUR cash on delivery or 4 EUR if payment on account
– For orders above 100 EUR fee for delivery by courier pay

Timing and method of delivery:
As the ordered goods in stock, will be delivered within 3 working days from order confirmation directly into your hands.
Courier delivery takes place during working hours. Therefore, if at this time you are not present at your home address, make the shipment delivered directly to your employment respectively. on the other you have chosen instead. Additional address already, please tell us when ordering. Shipment delivery address even phone will check the day before shipment. If you still do not at present delivery, courier lets you link, you will eventually find the telephone number that you specified in the order. Goods are trying to deliver the next 2 consecutive days. For these repeated attempts to deliver pay any additional fees. In case of unsuccessful delivery of a consignment goods will be returned to our shop. With repeated sending of goods you will be charged for the re-delivery of EUR 5.

For delivery address in a country other than SR, the price of 6 EUR.

5 In order contains multiple goods and is dealt with in part, postage is paid only once.

6 Shipments that are returned as unclaimed seller, we will send back only on request of the buyer, and the buyer bears the costs associated with repeated delivery in full.
7 In the event that the buyer does not appear willingness to cooperate, the seller, after prior notice to sell the merchandise to another candidate.

III. Payment Terms

After the first order with payment to your account will be sent by e-mail order confirmation along with the necessary information for payment – proforma invoice.

2 When paying in cash through the mail order service for goods to pay for its delivery from the postman.

3.The seller is a VAT payer.

4 The date of the taxable event is deemed date of issue of the invoice.

5 unclaimed shipments on delivery

In the event that the customer does not take the item without giving any reason, agrees to the publication data (name, city, e-mail address) in the section of unreliable customers while longer this customer refused to send another order at any time without prepayment. Customer also agrees to the recovery of damages incurred by such behavior (shipping and storage charges for the shipment). This amount will be invoiced within 30 days of return shipment.

IV. Warranty and returns

1 For each product a 2 year warranty.

2 The buyer is obliged to inspect the goods delivered without delay (no later than the day following its receipt) and inform the seller of identified defects. Later claims of obvious defects will not be accepted by the seller.

3 The warranty period begins on the date of delivery.

4 The rights and obligations of the buyer in relation to matters not covered by these terms and conditions are governed by the Civil Code.

5 claim the goods, the buyer can apply by sending the address of the seller:

14republic.com
BiLNET Ltd.
trading 164
Secovce 078 01
.: Tel 0915 872 815

6 The seller is liable to the buyer for sending the goods within the agreed delivery period, the price of goods at the time of the order, the quality packaged goods (special envelopes) and supply the correct goods.

7 The Seller shall not be liable to the buyer for late delivery of goods caused by post (or giving the wrong buyer address), for any non-delivery of goods (due to supplier), for culpable damage to the shipment by post (in which case it is necessary to lodge a complaint directly to the post office).

8 For maintenance and use of goods, the buyer is obliged to follow the instructions for use, which is part of the goods supplied. The warranty also excludes errors and product damage incurred by improper handling, use or treatment of products.

9 Complaint Procedure:

1) The buyer is obliged description of defect with the order number or photo damaged goods sent to the email address of the seller immediately after the defect was discovered. 2) Damaged goods must send the call to the seller. 3) Shipping for initial delivery will not be refunded. Exchanged goods we deliver it at no additional charge for postage and packing. 4) If the buyer receiving the goods from the post office finds that the packaging of the goods delivered is damaged, is not obliged to take over the goods. 5) If the buyer decides goods despite the damage to the container assume, is required to confirm this assumption worker-mail to checking the goods.

V. Exchange of goods

1 If your product does not comply with its size, we will exchange the product for another.

In the second case, the exchange requires a third party (such as the donee) of this exchange, the buyer will be notified that the goods ordered and paid for.

3 To replace:

1) The buyer must send the product back to the seller with no signs of use, undamaged and preferably in the original packaging together with the invoice on which indicate the amount of the returned goods and the size / color you requested. 2) The buyer is obliged to choose such packaging to avoid damage to the goods during transport (eg. Appropriate packaging for sending a reinforced box bra is not a cover). Goods damaged during transport due to improper packaging chosen seller is not obliged to appoint a buyer is not entitled to claim a refund. 3) goods consigned to exchange also recommend insurance. 4) exchanging goods do not send cash on delivery, but registered mail (proof of dispatch).

4 Shipping and handling is the exchange of goods for free.

5 Proof / certificate of delivering the goods, the buyer is obliged to keep.

6 The Seller reserves the right to refuse the exchange of goods, if these above conditions will not be considered fulfilled.

VI. Return and refund

1 Pursuant to § 12 of the Law on consumer protection buyer has the right to withdraw from the concluded contract without giving any reason within 7 working days from the date of delivery, and it is essential that within that period the seller delivers a written withdrawal (by post or e-mail ).

2 Exceptions:

Goods purchased from the beginning of October (Christmas gifts) can be returned until January 12 of the following year

Goods purchased from early January (Valentine gifts) can be returned by 25 February in the year

3 For each returned goods seller refund your money check or wire transfer to the account of the buyer within 14 days of receipt of the withdrawal. The amount invoiced for the cost of postage will not be refunded the seller.

4 In the case of returning the goods to third parties (such donee) the seller refund the purchase price of the goods to the buyer’s account.

5 In the event of cancellation of the buyer is obliged to send the product back to the seller the procedure in paragraph 3 to 6 of Article V of these conditions (exchange of goods).

6th Gift Vouchers do not take back and can not be exchanged for cash.

VII. Privacy

Under the Act no. 428/2002 of. z. on the protection of personal data marketplace operator Lingerie.sk agrees that personal data will not be assigned without the consent of the owner of the data in any way with a third party and not to their commercial offer unrelated to advertising online store Lingerie.sk. At the same time committed to the fact that the customer’s request without giving reasons whenever their personal data deleted from its database.

These conditions are valid from 09.20.2014

Seller reserves the change in business conditions.