Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: 0.00 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.14republic.com a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.

2. “Kupujúcim” sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku.

3. “Predávajúcim” sa rozumie Spoločnosť BiLNET s.r.o., so sídlom Obchodná 164, Sečovce 078 01, IČO 44868685, zapísaná v v OR Okresného súdu Košice 1, oddiel Sro, vložka č.24239/V.

4. “Elektronickou objednávkou” sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie.

5. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (telefonicky či e-mailom).

6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Každú emailovú objednávku predávajúci overí e-mailom alebo telefonicky.

7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

II. Dodacie podmienky

1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od prepravcu.

2. Objednaný tovar zasielame najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky.

3. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.

4. Expedičné náklady

Expresné doručenie tovaru kuriérom (platí pre územie Slovenska):
– paušálny poplatok 5 EUR na dobierku alebo 4 EUR ak je platba na účet
– pri objednávke nad 100 EUR poplatok za dodanie kuriérom neplatíte

Termín a spôsob doručenia:
Pokiaľ je objednaný tovar na sklade, bude vám doručený do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky priamo do vašich rúk.
Doručovanie zásielok kuriérom prebieha v pracovných hodinách. Preto, ak v tomto čase nie ste prítomný na vašej domácej adrese, nechajte si doručiť zásielku priamo do vášho zamestnania resp. na iné vami zvolené miesto. Dodatočnú adresu nám oznámte prosím už pri objednávaní. Adresu doručenia zásielky ešte telefonicky preveríme v deň pred odoslaním zásielky. Ak aj napriek tomu nebudete na adrese doručenia prítomný, nechá vám kuriér odkaz, poprípade vás bude kontaktovať na telefónnom čísle, ktoré ste uviedli v objednávke. Tovar sa snaží doručiť ďalšie 2 po sebe nasledujúce dni. Za tieto opakované pokusy o doručenie neplatíte žiadne poplatky navyše. V prípade neúspešného doručenia zásielky bude tovar vrátený späť do našej predajne. Pri opakovanom zaslaní tovaru vám bude účtovaný poplatok za opakované doručenie vo výške 5 EUR.

V prípade adresy doručenia v inej krajine ako SR, je cena 6 EUR.

5. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.

6. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.
7. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je predávajúci po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.

III. Platobné podmienky

1. Po uskutočnení objednávky s úhradou na účet bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu – zálohová faktúra.

2. Pri platbe v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby za tovar platíte až pri jeho prevzatí od poštového doručovateľa.

3. Predávajúci je platcom DPH .

4. Za dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje dátum vystavenia daňového dokladu.

5. Nevyzdvihnutie zásielky na dobierku

V prípade, že si zákazník neprevezme zásielku bez udania dôvodu, súhlasí so zverejnením údajov (meno a priezvisko, mesto, emailová adresa) v sekcii nespoľahlivých zákazníkov a zároveň už týmto zákazníkom odmietame kedykoľvek poslať ďalšiu objednávku bez platby vopred. Zákazník zároveň súhlasí s vymáhaním škôd, ktoré vznikli takýmto správaním (náklady na poštovné a poplatky za uskladnenie zásielky). Táto čiastka bude fakturovaná do 30 dní od vrátenia zásielky.

IV. Záruka a reklamácie

1. Na každý tovar poskytujeme záruku 2 roky.

2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) a informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.

3. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.

4. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.

5. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:

14republic.com
BiLNET s.r.o.
Obchodná 164
Sečovce 078 01
Tel.: 0915 872 815

6. Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky) a za dodanie správneho tovaru.

7. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte).

8. Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný riadiť sa návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.

9. Postup pri reklamácii:

1.) Kupujúci je povinný popis zistenej závady s číslom objednávky, prípadne fotografiu poškodeného tovaru zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho bezodkladne po tom, čo závadu zistil. 2.) Poškodený tovar je povinný zaslať až na výzvu predávajúceho. 3.) Poštovné za pôvodnú dodávku sa nevracia. Vymenený tovar dodáme už bez ďalších poplatkov za poštovné a balné. 4.) Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať. 5.) Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty až po skontrolovaní tovaru.

V. Výmena tovaru

1. Pokiaľ Vám výrobok nevyhovuje svojou veľkosťou, zašleme Vám na výmenu výrobok iný.

2. V prípade, že výmenu požaduje tretia osoba (napríklad obdarovaný) o tejto výmene, bude upovedomený aj kupujúci, ktorý daný tovar objednal a zaplatil.

3. Postup pri výmene:

1.) Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu výrobok späť bez známok používania, nepoškodený a najlepšie v pôvodnom obale spolu s faktúrou na ktorej vyznačí množstvo vráteného tovaru a veľkosť/farbu, ktorú žiada. 2.) Kupujúci je povinný zvoliť taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave (napr. vhodným obalom pre zasielanie vystuženej podprsenky je krabica a nie obálka). Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí. 3.) Tovar zasielaný na výmenu zároveň doporučujeme poistiť. 4.) Vymieňaný tovar neposielajte dobierkou, ale doporučene (potvrdenie o odoslaní).

4. Poštovné a balné je pri výmene tovaru zdarma.

5. Doklad/potvrdenie o zaslaní tovaru je kupujúci povinný uschovať.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak tieto uvedené podmienky nebude považovať za splnené.

VI. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote doručil predávajúcemu písomné odstúpenie od zmluvy (poštou alebo e-mailom).

2. Výnimky:

tovar zakúpený od začiatku októbra (vianočné darčeky) je možné vrátiť až do 12. januára nasledujúceho roku

tovar zakúpený od začiatku januára (valentínske darčeky) je možné vrátiť do 25. februára v danom roku

3. Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze poštovou poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. Sumu za fakturované poštovné náklady predávajúci späť nevracia.

4. V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru na účet kupujúceho.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu výrobok späť postupom podľa bodu 3. až 6. Článku V. týchto podmienok (výmena tovaru).

6. Darčekové poukážky späť neberieme a nie je možné vymeniť ich za hotovosť.

VII. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ internetového obchodu Lingerie.sk zaväzuje, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije ich na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu Lingerie.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Tieto podmienky sú platné od 20.9.2014

Predávajúci si vyhradzuje zmenu obchodných podmienok.